THEBETTERJAPAN

ทัวร์จีน

ค้นหาข้อมูลทัวร์:

ซานซี ต้าถง อารามลอยฟ้า

ซานซี ต้าถง อารามลอยฟ้า

BJ-VCT030
5 วัน   4 คืน
MU5068 : 11:45 – 17:10
MU5067 : 09:55 – 13:30
ระยะเวลาเดินทาง ราคาเริ่มต้น สถานะ
18-22 ก.ค. 67 31,900 จอง
8-12 ส.ค. 67 32,900 จอง

Itinerary


นานกิง อู๋ซี เขาหนิวเส่าซาน

นานกิง อู๋ซี เขาหนิวเส่าซาน

BJ-VCT024
5 วัน   3 คืน
MU2804 02.10-07.10 น.
MU2803 22.20-01.10+1 น.
ระยะเวลาเดินทาง ราคาเริ่มต้น สถานะ
19-23 ก.ค. 67 32,900 จอง
26-30 ก.ค. 67 33,900 จอง

Itinerary


เที่ยว 3สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง POPLAND

เที่ยว 3สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง POPLAND

BJ-VCT033
6 วัน   4 คืน
TG662 : BKK-PVG 00.30 - 05.45
TG615 : PEK-BKK 17.05 - 21.15
ระยะเวลาเดินทาง ราคาเริ่มต้น สถานะ
18-23 ก.ย. 67 52,900 จอง
9-14 ต.ค. 67 54,900 จอง
16-21 ต.ค. 67 53,900 จอง
22-27 ต.ค. 67 54,900 จอง
6-11 พ.ย. 67 53,900 จอง
13-18 พ.ย. 67 53,900 จอง

Itinerary


Loading...